شورای اسلامی شهر سرایان میزبان مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری آقای دکتر رمضانی ومعاون گرامیشان آقای عربی  وکارشناسان این اداره کل بوددر این جلسه مشکلات فراروی گردشگری وسرمایه گذاری در شهرستان از سوی رئیس واعضای شورا در شهرمطرح شد که مدیرکل در جهت رفع مشکلات قول مساعد دادن دراین جلسه بحث گردشگری در دو بخش آیسک وسه قلعه هم توسط رئیس شورای اسلامی شهرستان مطرح شد که مدیر کل قول دادن که در سفر بعدی از نزدیک شخصا بازدید نمایند گرچه مشکلات دو بخش جداگانه ومکتوب به ایشان ومعاونشان داده شد.