بلوارانقلاب آسفالت می شود

اخبار ويژه بازدید: 902

 بلوارانقلاب به مساحت  17هزارمترمربع

زیرسازی با هزینه 85میلیون تومان

آسفالت باهزینه کرد 680میلیون تومان درحال اجرا

 

چاپ