شهرداری سرایان  در نظر داردبه استنادماده 13آیین نامه معاملات شهرداری ومصوبه شوراي اسلامی شهر سرایان تعدادی از مغازه های تجاری واقع در بلوار شهدا را برابر با اسناد و مدارک  از طریق مزایده كتبي به صورت رهن و اجاره  واگذار نماید.

برای مشاهده شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مزایده اینجا راکلیک نمایید.