شهرداري سرايان در نظر دارد به استنادماده 13 آيين نامه معاملات شهرداري و مصوبه شوراي اسلامي شهر سرايان ،تعدادي از       واحد هاي تجاري شهرداري واقع در بلوار شهدا و بلوار صنفي صنعتي و نيز اجاره يك قطعه زمين جهت كارواش ماشين آلات سنگين  را برابر با اسناد و مدارک  از طريق مزايده كتبي به صورت رهن و اجاره واگذار نمايد . متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت 17 روز كاري تا پايان وقت اداري  05/05/1398  مراجعه و اسناد مزايده را دريافت و در مدت زمان تعيين شده نسبت به تحويل اسناد و مدارک مزايده ،در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبيرخانه شهرداري   اقدام نمايند. ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده ذکر گرديده است . 

اسناد مزایده