آگهي تجديد مناقصه عمومي
شهرداري سرايان در نظر دارد به استناد آئين نامه مالي و معاملاتي خود ومصوبه شماره 160 مورخ 28/03/1398 شوراي اسلامي شهر سرايان امورات خدماتي شامل رفت و روب و امورات فضاي سبز و رانندگي خودروهاي خدماتي و عمراني را بر اساس شرايط و شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه را بصورت حجمي به شرکتهاي داراي صلاحيت واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي بايست با مطالعه شرايط عمومي پيمان و شرايط ذيل پيشنهادات خود را در پاکت سر بسته در وقت مقرر به دبير خانه محرمانه شهرداري تحويل نمايند .

دریافت اسناد