شهرداري سرایان درنظر دارد به استناد ماده 13 آئین نامه معاملات شهرداری و مصوبه شماره 13-1398 مورخه 1398/01/05 شوراي اسلامی شهر سرایان ضايعات فلزي و اموال منقول اسقاط خود را برابر با اسناد و مدارک  از طریق مزایده حضوری (حراج) به فروش رساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پايان وقت اداري مورخ 1398/08/10    اسناد مزایده را دریافت و در مدت زمان تعیین شده نسبت به بازدید اقدام نمایند.

دریافت اسناد مزایده