بازگشایی و تعریض معابر و آسان سازی عبور و مرور شهروندان

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان ، درراستای  بازگشایی و تعریض معابر و آسان سازی عبور و مرور شهروندان ، عملیات تخریب ملکی واقع در خیابان جانبازان، توسط شهرداری سرایان  پس از مذاکرات و توافق صورت گرفته با مالک آن ، اجرایی شد.