تبریک به اعضای شورای شهر

دیداروتبریک وتقدیربه مناسبت روز ملی شوراها

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان: امروز9اردیبهشت ماه روزملی شوراها ، مهندس مطلبی پور شهردارمحترم سرایان به همراهی پرسنل شهرداری  بااعضاء محترم شورای شهردیدارنموده واین روز رابه ریاست واعضاء محترم شورا تبریک گفته وازایشان تقدیر نمودند وازخداوند برای ایشان آرزوی سهت وسلامتی خواستارشدند.درادامه ریاست واعضای محترم شورانیز ازمهندس مطلبی پور شهردارشهر وپرسنل ونیروهای شهرداری جهت زحمات جهادگونه خود درجهت ایجاد رضایت مندی مردم شهرتشکروسپاسگذاری کردند.