چمن کاری درباغ مینیاتوری

آغاز چمن کاری درباغ مینیاتوری خیابان شورا توسط نیروهای سبز پوش فضای سبز شهرداری