بازدید شهردارشهرازپروژه عمرانی پارک شهدا

مهندس مطلبی پور شهردارسرایان صبح امروز دوشنبه 22اردیبهشت ماه ازپروژه عمرانی دردست اقدام پارک شهدا بازدید نمود.هدف ازاین بازدید بررسی پیشرفت پروژه وارائه راهکارها وپیشنهادات لازم جهت ادامه پروژه بوده است.