کاشت گلهای فصلی دربوستان ها ومیادین شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان عملیات کاشت گل های فصلی درطرح های مختلف ومتنوع درسطح شهرتوسط واحد فضای سبز شهرداری اجرا می شود.

آقای اتفاقی مسئول فضای سبز شهرداری ضمن تایید این خبرگفت: هدف؛ ایجادچشم اندازی زیبا ودلنشین  وطراوت بخشیدن به محیط شهرکه تاثیربزرگی برروحیۀ مردم خواهد داشت .

باتوجه به گرم شدن هوادراین فصل ومحدودیت کاشت گلهای فصلی مابااستفاده ازگونه های مقاوم به گرما ، نسبت به کاشت باغچه های سطح شهراقدام کردیم.