دیدارفرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان با مهندس مطلبی پورشهردارشهر

❇️ حضورفرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سرایان باهیئت همراه ومنتخبین مردم دردفتر مهندس مطلبی پور شهردارسرایان

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان؛ درجلسه مشترک که بین شهردار، شورای اسلامی شهرسرایان و فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج که دردفتر شهردارشهرتشکیل شدابتدا فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ازپیرامون مسائل فرهنگی، اجتماعی مرکز شهرستان مطلبی رامطرح نمودند واعلام آمادگی درجهت همکاری همه جانبه باشهرداری وشورای اسلامی شهررا بیان داشتند.

سرهنگ فرخنده برنامه کوتاه مدت،میان مدت ودرازمدت حوزه کاری خویش رااعلام نمودندو درادامه مهندس مطلبی پور شهردارسرایان ضمن اعلام آمادگی همه جانبه در راستای عملیاتی کردن برنامه های ناحیه مقاومت سپاه شهرستان برخی ازموانع دستیابی به توسعه زود هنگام مسایل شهرسرایان رابیان داشتند .درادامه ریاست محترم شورای اسلامی شهرسرایان تلاش همه مسئولان رابرای رشد همه جانبه مرکز شهرستان راخواستارشد.ایشان خاطر نشان کردند که تعامل وهمدلی همه مسئولان باعث ایجاد زیرساخت هایی خواهد شدکه مطالبات مردمی رابرآورده می سازد.