كوير و نمكزار

بازدید: 11646

كوير و نمكزار سه قلعه

این نمکزار درشهرستان سرایان کویر سه قلعه،کیلومتر 30 جاده رصدگاه قراردارد.

 

 

 

 

 

 

چاپ