جذب یک دستگاه بهکولودر توسط شهرداری سرایان

شهرداری سرایان بامساعدت استاندار محترم  خراسان جنوبی نسبت به جذب یک دستگاه بهکو لودر ،جهت ایجاد درآمد پایداراقدام نمود.       

 ضمن تشکرازاستاندارمحترم خراسان جنوبی ،معاونت محترم عمرانی استانداری ومدیرکل محترم دفترامورشهری وشوراها استانداری خراسان جنوبی.