مسئول سیما،منظروفضای سبزشهرداری عنوان کرد...

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان؛ مسئول سیما،منظرو فضای سبزشهرداری سرایان اقدامات  این واحد در زمینه اصلاح وتوسعه فضای سبز منطقه از ابتدای سال جاری تا آغاز زمستان را به این شرح اعلام کرد.

 

🔹اصلاح وتوسعه فضای سبز درقالب طرح بازپیرایی،تدوین واصلاح الگوی کشت درپارکها ومیادین

🔹توسعه وترمیم شبکه های آبیاری فضای سبز وکاهش مصرف آب شرب درفضای سبز

🔹افزایش تولید گل وگیاه وتامین گل وگیاه مورد نیاز شهربا استفاده از امکانات وپتانسیل های موجود درشهرداری

🔹تهیه تقویم باغبانی ،لیست گیاهان سازگار با محیط وشرایط اقلیمی منطقه وتنظیم الگوی کشت بومی سازی شده

 

🔹وی با تأکید بر اینکه زیبایی و آراستگی فضای سبز درسطح شهربا توجه به موقعیت و وجود پتانسیل ضروری است، از شهروندان در راستای حفظ و صیانت از فضای سبز و پارک های سطح شهر تشکر و قدردانی کرد.

 

🔹اتفاقی سرمای زود رس پاییز امسال که باعث شد بازه زمانی مناسب برای انجام عملیات هرس ،کوتاه تر ازسال های قبل باشد وهمچنین کاهش بارندگی درپاییز وزمستان امسال که باعث مشکل خاک وانباشت املاح ونمک درسطح خاک می گردد راچالش های امسال برای فضای سبز شهر دانست.

 

🔹اصلاح خاک ،کولش وکود دهی،مبارزه تلفیقی با آفات درفضای سبز،برنامه های اولویت داردربخش فضای سبز شهرسرایان می باشد.