بهسازی بلوارهای سطح شهر

همزمان با بهسازی بلوارولیعصر(عج) بهسازی بلوارکشاورز نیزآغاز شد.

به روایت تصویر