#-مامنتظر-انتخاباتیم

من رای میدهم

    شرکت درانتخابات هم حق وهم تکلیف مردم است. (مقام معظم رهبری )