با وجود تنگناهای اقتصادی از حوزه فرهنگ غافل نشده ایم

با وجود تنگناهای اقتصادی از حوزه فرهنگ غافل نشده ایم

اهمیت وجایگاه خانواده و نگرش همه جانبه برای تامین نیازهاو خواسته های تک تک افراد در جامعه شهری به عنوان یک خانواده بزرگ به نام"شهر" ازرویکردهای مهم در مدیریت شهری است که در شهرسرایان سعی کرده ایم با ایجاد محیطی شاد و پویا در کنار فعالیت در زمینه توسعه و عمران شهری از مطالبات فرهنگی شهروندان نیز غافل نباشیم.

-  خدمت رسانی براساس عدالت اجتماعی با نگاه به محدوده های کمتربرخوردار

-  برگزاری مراسمات و جشن های شاد عمومی

-  حمایت از گروه ها و مجموعه های فرهنگی درسطح شهر

بخشی از رسالت ما به عنوان خادمین مردم بافرهنگ و فهیم سرایان است.

مهندس مطلبی پور، شهردار سرایان که به مناسبت هفته جمعیت و خانواده این مطالب را عنوان داشت ، افزود:خدمات رسانی در شهرداری را به سمت وسویی هدایت کرده ایم که تمام افراد خانواده از این خدمات برخوردار و منتفع گردند.

روابط عمومی شهرداری سرایان