شرايط شركت در مزايده بهره برداري از جايگاه CNG شهرداری سرایان.

اين شرايط به استناد مجوز شماره 292-1400 مورخ 22/02/1400 شورای محترم اسلامی شهر سرایان مندرج در روزنامه خراسان به شماره 20666 مورخ 2/03/1400 روز يكشنبه چاپ نوبت اول تنظيم گرديده است .

شرایط شرکت درمزایده


چاپ   ایمیل