آگهی مزایده عمومی(6واحدبازار زعفران ومجتمع نیایش )

شهرداری سرایان  در نظر داردبه استنادماده 28آیین نامه معاملات شهرداری ومصوبه  شماره 583و 582مورخ 19/07/1400شوراي اسلامی شهر سرایان ، ،اجاره 6 واحد مغازه ی بازار زعفران واقع در بلوار شهداو نیز مجتمع نیایش واقع در محور سرایان بیرجند  را  برابر با اسناد و مدارک  از طریق مزایده كتبي به صورت رهن و اجاره  واگذار نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 17 روز کاری تا پايان وقت اداری  10/08/1400 به واحد درآمد شهرداري به آدرس : سرایان - ميدان قدس – شهرداري سرایان و یا به سايت شهرداري سرایان به آدرس  www.sarayan.ir مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و در مدت زمان تعیین شده نسبت به تحویل اسناد و مدارک مزایده ،در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس مذکور  اقدام نمایند. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است .

1-شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مزایده :


چاپ   ایمیل