آگهی مزایده زمین

آگهي  مزايده عمومي

شهرداري سرايان در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر به شماره 713 مورخه 30/10/1400   نسبت به فروش دو قطعه زمين واقع در بلوار خيابان نيلوفر از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد. لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند تا پايان وقت اداري 21/11/1400 جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت مدارك به سايت sarayan.ir www. يا به شهرداري سرايان واحد مالي مراجعه نمايند.

تاريخ بازگشايي اسناد مزايده: 23/11/1400

  روابط عمومي شهرداري سرايان


چاپ   ایمیل