فراخوان عمومی مزایده اجاره واحدهای تجاری شهرداری سرایان

آگهي مزايده عمومي

شهرداري سرايان در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر به شماره 748 مورخه 13/11/1400   نسبت به اجاره واحدهاي تجاري  واقع در بلوار شهدا و واحد 9 جنب پايانه مسافربري از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد. لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند تا پايان وقت اداري 18/12/1400 جهت كسب اطلاعات بيشتر به شهرداري سرايان واحد مالي مراجعه نمایند.  

روابط عمومی شهرداری سرایان


چاپ   ایمیل