عملیات بتن ریزی آغاز شد.

 

مرحله دوم عملیات بتن ریزی دیوارهای مخزن 2000 متر مکعبی ذخیره آب مورد نیاز فضای سبز شهری با نظارت کارشناسان عمرانی، در حال اجراست.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان ، مهندس ذوالفقاری از اجرای عملیات بتن ریزی دیوارهای مخزن ذخیره آب خبر داد و گفت: پس از اتمام مرحله بتن ریزی دیوارها، عملیات عمرانی ساخت سقف مخزن نیز تکمیل می گردد..

شهردار سرایان با اشاره به لزوم اجرای این طرح، تصریح کرد: با راه اندازی این مخزن،امکان ایجاد آبیاری تحت فشار فراهم و با بهره برداری از این مخزن ذخیره، مشکل آبیاری فضاهای سبز شهری مرتفع خواهد شد.