تخفیف ۵۰ درصدی عوارض ساختمان درشهرداری سرایان

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان  مسئول درآمد شهرداری سرایان گفت: با موافقت شورای اسلامی شهرمطابق تبصره 2ماده 29 قانون نوسازی پروانه های ساختمانی که دارای مهلت ساخت وسازمی باشدجهت تمدید،تجدید ویا اخذ پایانکار به مدت محدود، ۵۰ درصد تخفیف عوارض ساختمانی تعلق می گیرد.

مهندس مطلبی پور شهردارسرایان با بیان این مطلب افزود: شورا در صدو بیستمین  جلسه خود درمورخ 11/10/99  با لایحه تقدیمی به شهرداری اجازه داد که ساکنان شهرسرایان با تخفیف 50 درصدی ،ازمورخ 20/10/1399 لغایت 20/12/1399 نسبت به دریافت پایانکار، پرداخت جرائم و یا تمدید وتجدید پروانه ساختمانی اقدام نمایند.

شهردارسرایان هدف این لایحه را ترغیب و تشویق مالکین در محلات ،نسبت به پرداخت جرائم، عوارض شهری در راستای کمک به ساکنان این مناطق برای تسویه بدهی و دریافت سند مالکیت بیان کرد.