دیداری درواپسین روز از فروردین 1400

دیدارمهندس مطلبی پور شهردارسرایان و ریاست شورای شهر با مدیر کل دفترفنی به منظوراختصاص سهمیه معاینه فنی ماشین های سنگین به شهرستان سرایان وقول مساعد ایشان