امکان سنجی استقرار مرکز رشد واحدهای فناوری سرایان

امکان سنجی استقرار مرکز رشد واحدهای دانش بنیان و علوم فن آورانه در سرایان بررسی شد.

این خبر را مهندس مطلبی پور شهردار سرایان اعلام کرد.وی در تکمیل خبر افزود درجلسه ای که باحضور آقایان هوشیار و مودی معاونین پارک علم وفن آوری استان خراسان جنوبی و اعضاء شورای شهرسرایان برگزار شد، پتانسیل شهر سرایان در خصوص فعالیت های دانش بنیان برای حاضرین تبیین گردید و پس از بازید انجام شده، زمینه استقرار مرکز رشد واحدهای فناوری در شهر سرایان به تایید گروه کارشناسی اعزامی از پارک علم و فن آری استان رسید.

روابط عمومی شهرداری سرایان