سقف تسهیلات احداث بنا در بافت فرسوده افزایش یافت

سقف تسهیلات احداث بنا در محدوده محلات هدف بازآفرینی شهری ( بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی) به سه میلیارد و پانصد میلیون ریال (3500000000) افزایش یافت

 @ 3 میلیارد ریال با نرخ 5/9 درصد

@  پانصد میلیون ریال با نرخ 18درصد

متقاضیان به سامانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانیwww.udrc.ir  مراجعه و در قسمت تسهیلات بافت فرسوده ثبت نام نمایند

روابط عمومی شهرداری سرایان