بررسی مشکلات و نیاز های کالبدی نقاط شهری در ستاد بازآفرینی شهری شهرستان سرایان

در جلسه ستاد بازآفرینی شهری در شهرستان سرایان نیاز های کالبدی نقاط شهری بررسی گردید.

جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان سرایان در فرمانداری سرایان برگزار شد.ستاد باز آفرینی شهری با حضور تمامی اعضای خود شامل دستگاه های اجرایی مرتبط با اهداف و کارکرد های ستاد مذکور به صورت فصلی برگزار می گردد.

مهندس واله سرپرست شهرداری سرایان و دبیر ستاد بازآفرینی شهری شهرستان سرایان عنوان داشت:" در این ستاد برنامه های پیشنهادی اعضاء در قالب پروژه های اجرایی بررسی و بر اساس آن برنامه جامع اقدام مشترک چهارساله شهرستان تنظیم می شود.باز آفرینی در بافت های فرسوده و کمتر برخوردارو شناسایی نیاز های کالبدشهری باعث ایجاد عدالت اجتماعی،و احقاق حقوق شهروندی و تامین نیاز های شهروندان می گردد."

روابط عمومی شهرداری سرایان