تعریض خیابان ابوذر انجام شد.

تعریض خیابان ابوذر انجام شد.

امروز و پس از انجام مراحل کاری و توافق با مالک تعریض خیابان ابوذر و تخریب ملک فرسوده واقع در ابتدای خیابان و مجاورت مدرسه شریعتی انجام و مسیر بازگشایی گردید.

حسین اسماعیلی،شهردار سرایان گفت: در خصوص ساختمان هایی که در معابر شهر مشکلات ترافیکی برای عبور و مرور شهروندان ایجاد نموده اند ، براساس ضوابط با مالکین حاضر به توافق وبازگشایی و تعریض مسیر هستیم تا این گونه مشکلات در سطح شهر از میان برود. قطعاً همکاری و مشارکت مالکین این بناها می تواند باعث تسریع در انجام این مهم گردد.

روابط عمومی شهرداری سرایان