کنترل،هدایت وذخیره رواناب ها وسیلابها از اولویت های مدیریت شهری سرایان است

کنترل، هدایت و ذخیره رواناب ها و سیلاب ها در شهر از اولویت های مدیریت شهری در سرایان است.

...................

اسماعیلی شهردار سرایان در بازدید از پروژه اجرای آبراه میانی کوچه ارشاد14 افزود :طرح جمع آوری، هدایت و ذخیره سیلاب و رواناب های شهر سرایان را آغاز نموده ایم تا بتوانیم با هدایت این منابع آبی ضمن کنترل آن با ذخیره آب‌های حاصل در آبیاری فضای سبز آن را مورد استفاده قرار دهیم. در این میان رهاسازي پساب های خانگی در سطح شهر ضمن تخریب زیرساخت های شهری بر کمیت و کیفیت آب ذخیره سازی شده تاثیر می گذارد که انتظار داریم شهروندان فهیم سرایان در این مورد همکاری بیش از پیش خود را با ما داشته باشند.

.........................

روابط عمومی شهرداری سرایان