آغاز عملیات آسفالت ولکه گیری درسطح شهر

اجرای عملیات آسفالت بلوار امام رضا (ع) وهمچنین لکه گیری آسفالت درسطح شهر

ازنگاه دوربین