گلکاری درسطح شهر

آماده سازی وکاشت گل وگیاه درپارک زعفرانیه،بلوارپارک وباغ مینیاتوری خیابان شورا