علوفه های هرز اسیر دستان نیرومند

علف زنی و بارگیری ضایعات علف های هرز بلوارهای سطح شهر و انتقال به بیرون از شهر