علف زدایی درپارک شهر

علف زنی ،تسطح وآماده سازی خاک ،پارک نیایش توسط نیروهای فضای سبز شهرداری