دبیرستان شهید بهشتی سرایان آسفالت می شود

امروز 1399/02/03 محوطه داخلی دبیرستان شهید بهشتی توسط نیروهای شهرداری سرایان آسفالت شد.

ازنگاه دوربین