درختان عناب باردیگر زنده شدند

   درادامه اجرای پروژه بازپیرایی درختان بلوارآیت الله خالصی وپس ازجایگزینی درختان عناب موجود دربلوار بادرخت توت کاکوزا ،درخت عناب به مسیر کاه کوه درمنطقه زابرمنتقل وکشت گردید.اکنون باآغازبهارطبیعت ،سبزشدن درختان عناب دراین محل ،تلفیق درختان مثمرتوت وعناب نشان دهنده اجرای موفق عملیات انتقال وجایگزینی درختان عناب بوده است.