گلکاری درسطح شهرادامه دارد

امروز 1399/02/03 آماده سازی خاک وکاشت گل درپارک بانوان وبلوارپارک توسط نیروهای واحد فضای سبز شهرداری