(آگهی تجديد مناقصه عمومی) امورات خدماتی

شهرداری سرایان در نظر دارد به استناد آئین نامه مالی و معاملاتی خود ومصوبه شماره 339 مورخ 15/05/1399 شورای اسلامی شهر سرایان امورات خدماتی شامل رفت و روب، جمع آوري زباله و امورات فضای سبز و رانندگی خودروهای خدماتی و عمرانی را بر اساس شرایط و شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه را بصورت حجمی به شرکتهای دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا متقاضیان می بایست با مطالعه شرایط عمومی پیمان و شرایط ذیل پیشنهادات خود را در پاکت سر بسته در وقت مقرر به دبیر خانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند .

 مشاهده اسناد


چاپ   ایمیل