فراخوان شناسایی پیمانکار طرح تفکیک ازمبدا پسماند

شهرداری سرایان درنظر دارد نسبت به واگزاری امورحوزه پسماند( تفکیک ازمبداَ پسماند شهرستان سرایان) به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید.

لذاافراد حقیقی وحقوقی که تمایل به همکاری با شرایط مندرج رادارند شایسته است نسبت به ارسال درخواست خود به صورت کتبی ظرف مدت یک هفته ازتاریخ درج آگهی ( 99/07/01) اقدام نمایند.

شرایط طرح تفکیک ازمبدا پسماندشهرستان سرایان

 

    


چاپ   ایمیل