آگهی مزایده عمومی(اجاره یک مورد کافی شاپ واجاره واحد شماره 8 و 3پایانه مسافربری

شهرداری سرایان  در نظر داردبه استنادماده 28آیین نامه معاملات شهرداری ومصوبه  شماره 372مورخ 30/03/1400شوراي اسلامی شهر سرایان ،اجاره یک مورد کافی شاپ واقع در بلوار شهدا ،اجاره واحد شماره 8 و 3پایانه مسافربری را برابر با اسناد و مدارک  از طریق مزایده كتبي به صورت رهن و اجاره  واگذار نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 17 روز کاری تا پايان وقت اداری  28/04/1400 به واحد درآمد شهرداري به آدرس : سرایان - ميدان قدس – شهرداري سرایان و یا به سايت شهرداري سرایان به آدرس  www.sarayan.ir مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و در مدت زمان تعیین شده نسبت به تحویل اسناد و مدارک مزایده ،در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس مذکور  اقدام نمایند.

1-شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مزایده :


چاپ   ایمیل