آگهی مزایده بهره برداري از جايگاه CNG شهرداری سرایان.

اين شرايط به استناد مجوز شماره 292-1400 مورخ 22/02/1400 شورای محترم اسلامی شهر سرایان مندرج در روزنامه سايه به شماره 2258 مورخ 29/03/1400 روز شنبه چاپ نوبت اول تنظيم گرديده است .

اسناد وشرايط شركت در مزايده

 

 

 


چاپ   ایمیل