آگهی مزایده اجاره واحد های تجاری مجتمع زمرد سرایان

آگهی  فراخوان  عمومي  اجاره املاك شهرداري

شهرداری سرایان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 753 شورای محترم اسلامی شهر ،نسبت به اجاره  واحد های  تجاری همکف و طبقه اول مجتمع تجاری زمرد واقع در چهار راه مقدم  ، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .لذا متقاضیان می توانند در مهلت تعیین شده جهت دریافت اطلاعات لازم و اخذ مدارک شرکت در مزایده  به دبیرخانه یا به سایت  شهرداری به آدرس  www.sarayan.ir.مراجعه نمایند.

 

1-آخرین مهلت جهت ارسال پاکات مورخ 09/01/1401

 

2-بازگشایی پاکات مزایده راس ساعت 10  صبح ،مورخ 10/01/1401

مشاهده و دریافت اسناد

مشاهده کروکی

 

روابط عمومی شهرداری سرایان


چاپ   ایمیل