آگهی تجدید مزایده عمومی

 

 شهرداري سرايان در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر به شماره 753 مورخه 1400/11/13 و شماره 713 مورخه 1400/10/30نسبت به اجاره واحدهاي تجاري واقع در مجتمع تجاري زمرد و فروش يك قطعه زمين واقع در خيابان نيلوفر از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد. لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند تا پايان وقت اداري 1401/01/31 جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت مدارك به سايت www.sarayan.irيا به شهرداري سرايان واحد مالي مراجعه نمايند.
تاريخ بازگشايي اسناد مزايده: 1401/02/01ساعت 14:30

                                                      روابط عمومي شهرداري سرايان

اسناد مزایده واحد های مجتمع تجاری زمرد

اسناد مزایده زمین خیابان نیلوفر


چاپ   ایمیل