آگهی مناقصه امور خدمات شهری، فضای سبز و...

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری سرایان در نظر دارد به استناد مصوبه  شماره  323 مورخه 12/07/1401 شورای اسلامی شهر سرایان کلیه امورات خدماتی سطح شهر شامل :

  • انجام امورات مربوط به تنظیف ، رفت و روب معابر سطح شهر و امور خدماتی مربوطه
  • آبیاری و نگهداری پارک ها و فضاهای سبز سطح شهر و املاک شهرداری و کاشت درخت و گلهای فصلی
  • رانندگی خودروهای خدماتی و عمرانی

را از طریق مناقصه و بصورت حجم کار برای مدت یک سال به شرکتهای دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  setadiran.ir  واگذار نماید . لذا کلیه شرکتهای خدماتی و پشتیبانی ذیصلاح می توانند در مهلت تعیین شده  با مراجعه به سامانه مذکور اطلاعات لازم و اخذ مدارک شرکت در مناقصه اقدام نمایند .

 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تدارکات دولت تا   مورخ    16/09/1401                    خواهد بود .

  • بازگشایی پاکات مناقصه راس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه  مورخ 17/09/1401    انجام خواهد شد.

 

 

                                                      روابط عمومي شهرداري سرايان


چاپ   ایمیل