آگهی مزایده اجاره املاک تجاری +اسناد

شهرداری سرایان در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه مالی ولایحه بودجه سال 1401 شهرداری ،نسبت به اجاره ی دو باب مغازه تجاری واقع در بلوار شهدا   ، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .لذا متقاضیان می توانند در مهلت تعیین شده جهت دریافت اطلاعات لازم و اخذ مدارک شرکت در مزایده  به دبیرخانه یا به سایت  شهرداری به آدرس  www.sarayan.ir.مراجعه نمایند.

 

1-آخرین مهلت جهت ارسال پاکات مورخ 22/08/1401

 

2-بازگشایی پاکات مزایده راس ساعت 14:30 ،مورخ 23/08/1401

 

روابط عمومی شهرداری سرایان

دریافت اسناد مزایده


چاپ   ایمیل