بازدید میدانی شهردار، اعضای شورای شهر ومشاور طرح ترافیکی درمیدان امام رضا (ع)

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان ؛ امروزمهندس مطلبی پور شهردارسرایان باهمراهی اعضای شورای شهر ومشاورطرح ترافیکی به جهت رسیدگی به اعتراضات مردمی درمیدان امام رضا (ع) حضوریافته وازنزدیک مشکلات ترافیکی میدان را باتوجه به حوادث رخ داده بررسی نمودند وازانجایی که تمامی حوادث به وجود آمده درساعات پایانی شب وصبح زود می باشد مقررگردید، به جهت آشکارسازی میدان  مکاتبه با اداره برق برای روشنایی ونصب تابلو علایم توسط شهرداری صورت پذیرد.