اولین جلسه بررسی طرح ترافیک خیابان امام خمینی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان؛ صبح امروز اولین جلسه طرح ترافیک خیابان امام خمینی (ره)  با حضور مشاورطرح ترافیکی خیابان امام و جمع بندی نقطه نظرات اعضای محترم شورا وشهردارشهر، باتوجه به آماربرداری ازسطح خیابان درمقاطع زمانی وایام های مختلف مقررگردیدکلیات طرح ترافیک (پارکبان وپارک حاشیه ای )بررسی وجهت ارائه به شورای ترافیک اقدام شود.