فراخوان طرح های استقبال از بهار 1401

طراحان و هنرمندان می توانند طرح ها و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 1400/9/20به واحد روابط عمومی شهرداری سرایان ارایه نمایند