تجلیل از کارکنان بخش های خدمات و حمل ونقل شهرداری سرایان

آغاز زمستان و افزایش برودت هوا انجام امور خدماتی در سطح شهر را با دشواری های خاص خود روبرو می کند .این بهانه ای شد تا در آخرین روزهای پاییز از جمع کارگران شهرداری تجلیل به عمل آید .

این برنامه در حاشیه مراسمی که در دفتر شورای شهر سرایان و با حضور اعضای شورای شهر و شهردار در جمع کارگران شهرداری به انجام رسید.

دراین مراسم مهندس مطلبی پور شهردار سرایان خدمت بی منت کارکنان شهرداری در تمام طول سال را یادآوری و از تمامی همکاران خود تشکر و قدردانی کرد.

زینبی رئیس شورای اسلامی شهر سرایان ضمن اشاره به احادث فراوانی که در خصوص کار وکارگر و اهمیت کار این قشر در جامعه در دین اسلام آمده است ،خاطرنشان کرد احترام و تکریم کارگران خدوم شهرداری را شورای شهر به نمایندگی از تمام مردم شهر انجام می دهد.

روابط عمومی شهرداری سرایان