آگهی مزایده عمومی و تجديد مزايده چهار قطعه زمين با كاربري مسكوني واقع در بلوار آيت الله خالصي

شهرداری سرایان  در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه معاملات شهرداری و مصوبات شوراي اسلامی شهر سرایان به شماره هاي335 مورخ 1399/05/15 و 476 مورخ 1399/09/01، چهار قطعه زمين با كاربري  مسكوني  واقع  در بلوار آيت الله خالصي  را  برابر اسناد و مدارک  از طریق مزایده كتبي به فروش رساند  . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 17 روز كاري تا پايان وقت اداری  1399/09/25 اسناد مزایده را دریافت و در مدت زمان تعیین شده نسبت به تحویل اسناد و مدارک مزایده ،در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه محرمانه شهرداری اقدام نمایند.

 

مشاهده اسناد مزایده


چاپ   ایمیل